Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Atelier Za Mák s.r.o. se sídlem Sedlo 13, 378 33 Číměř, IČO 09823328, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 30603/KSCB, e-mail krafferovazahrada@gmail.com, telefonní číslo +420 777 579 251, adresa provozovny Krafferova zahrada, Pražská 1286, 377 01 Jindřichův Hradec („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.krafferovazahrada.cz 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

Některé definice

 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
 • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu tedy jak zboží tak služby

Obecná ustanovení a poučení

 • Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
 • Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

Uzavření smlouvy

Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme. 

K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 • Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“,);
 • Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
 • Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám. 

Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoliv důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. 

V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 

Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. 

Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

 • Bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2301937197/2010, vedený u společnosti Fio banka. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. 
 • Kartou online na účet prodávajícího č. 2301937197/2010, vedený u společnosti Fio banka. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Stripe, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://stripe.com/en-cz/legal/consumer.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. 

Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

Doručení zboží a přechod nebezpečí škody na věci

Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

 • Osobní odběr na Naší provozovně Krafferova zahrada 1286, 377 01 Jindřichův Hradec
 • Doručení prostřednictvím Vašeho emailu

Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu. 

Po převzetí Zboží je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoliv závad Nám tuto skutečnost neprodleně oznámit. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít. 

V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 5.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

Nebezpečí za škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoliv znehodnocením Zboží.

Vzhled květin

Vzhledem k sezónnosti květin a lokálnímu pěstování, závislosti na vlastní produkci a vlivu povětrnostních podmínek si vyhrazujeme právo vytvořit  květinu dle situace. Dodaná květina se bude lišit oproti vyobrazené květině na eshopu. Ta slouží jako ilustrační fotografie a zobrazuje styl a velikost v jakém bude květina vytvořena.

Workshopy a akce

Místo na workshopu nebo jiné akci si zajistíte uhrazením celého poplatku před akcí za danou aktivitu podle vlastního výběru.

Smlouva je uzavřena potvrzením Objednávky na E-shopu prodávajícím,viz. čl. 3 těchto Podmínek.

Změna Objednávky z naší strany je vyhrazena, jestliže služba nemůže být z provozních důvodů provedena, případně nedojde k dosažení stanovené minimální kapacity u daného workshopu či akce. V takovém případě budete informováni o změně a o vrácení uhrazené platby.

Storno podmínky. V případě zrušení účasti na workshopu či jiné akci více než 30 dní před stanoveným termínem, Vám vrátíme 100% uhrazené částky. V případě zrušení účasti na workshopu či jiné akci méně než 30 dní před stanoveným termínem nevzniká nárok na náhradu. Je však možné za sebe vyslat náhradní osobu.

Podmínky pro uplatnění dárkových poukazů

Dárkové poukazy lze zakoupit na stránce www.krafferovazahrada.cz a to v elektronické nebo papírové podobě. Formu poukazu si kupující zvolí během procházení e-shopem.

 • Dárkový poukaz můžete uplatnit také při nákupu v provozovně a to předložením tištěného poukazu prodávajícímu.
 • Dárkový poukaz je přenosný na třetí osobu.
 • Dárkový poukaz může uplatnit pouze ten, kdo ho uplatní jako první.
 • Dárkový poukaz lze použít na jakýkoliv produkt nebo službu nabízené prodejcem. Dárkové poukazy lze uplatňovat na zboží ve slevě.
 • Dárkový poukaz nelze vyměnit za peníze.
 • Hodnota dárkového poukazu není úročena.

Jedná se o ceninu, v případě ztráty nemůže být poukaz nijak nahrazen, účtenku o jeho nákupu nelze coby náhradu akceptovat. Padělání a pozměnění poukazů je zakázáno a trestné podle platného zákona ČR.

Platnost dárkového poukazu je omezena, uplynutím doby právo s ním spojené zaniká. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu. Platnost dárkových poukazů nelze prodloužit.

V případě, že dárkový poukaz bude uplatněn v rozporu s pravidly prodávajícího uvedenými v tomto článku, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

Práva z vadného plnění

Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 5.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

 • odpovídá zveřejněnému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíte;
 • je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 8.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) osobně na adrese Krafferova zahrada, Pražská 1286, 377 01 Jindřichův Hradec. Případně telefonicky do 24 hodin od převzetí zboží dle §1837 písmeno a) a e) z.č. 89/2012

Má-li Zboží vadu, máte následující práva na odstranění vady.

 • dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží.
 • vracením peněz

V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

Odstoupení od smlouvy

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.  

Jako spotřebitel máte právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě nejdéle 24 hodin před dodáním Zboží.

Od Smlouvy nemůžete odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku. Kdy nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv předtím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoliv, i bez udání důvodu.

Řešení sporu se spotřebiteli

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy krafferovazahrada@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Autorská práva

Fotografie umístěné na webových stránkách www.krafferovazahrada.cz jsou chráněny autorským právem. Neoprávněným užitím fotografií umístěných na těchto webových stránkách se dopustíte protiprávního zásahu do autorského práva (z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Závěrečná ustanovení

Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny

Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 26.1.2024